คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามะ

[แปล] ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามะ

[แปล] ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระธรรม ด้วยเครื่องสักการะนี้

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามะ

[แปล] ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะนี้

[หมายเหตุ] กรณีคนเดียว เปลี่ยนคำ

จาก “อภิปูชะยามะ” เป็น “อภิปูชะยามิ