ถวายพรพระ (อิติปิโส)

อิติปิโส ภะคะวา

[แปล] เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

อะระหัง

[แปล] เป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ

[แปล] เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน

[แปล] เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

สุคะโต

[แปล] เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวิทู

[แปล] เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

[แปล] เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

สัตถา เทวะมะนุสสานัง

[แปล] เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธ

[แปล] เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม

ภะคะวา-ติ

[แปล] เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้[แปล]

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

[แปล] พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก

[แปล] เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง

อะกาลิโก

[แปล] เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล

เอหิปัสสิโก,

[แปล] เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด

โอปะนะยิโก

[แปล] เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี-ติ

[แปล] เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

[แปล] สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

[แปล] สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

[แปล] สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

[แปล] สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว

ยะทิทัง

[แปล] ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา

[แปล] คู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ 8 บุรุษ

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

[แปล] นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

อาหุเนยโย

[แปล] เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา

ปาหุเนยโย

[แปล] เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ

ทักขิเณยโย

[แปล] เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

อัญชะลิกะระณีโย

[แปล] เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสา-ติ

[แปล] เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้