ถวายสังฆทาน

อิมานิ มะยัง ภันเต สังฆะทานานิ

สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ

โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสงโฆ

อิมานิ สังฆะทานานิ สะปริวารานิ

ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

[แปล] ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย

สังฆทาน กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์

ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับ สังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ