นอบน้อมพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

[แปล] ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

อะระหะโต

[แปล] ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทธัสสะ

[แปล] ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

(3 ครั้ง)