บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

[แปล] ขอให้ข้าพเจ้า มีความสุข

นิททุกโข โหมิ

[แปล] ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ

[แปล] ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ

[แปล] ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ

[แปล] ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

[แปล] ขอให้ข้าพเจ้า มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด