พระคาถามหาจักรพรรดิ

นโม พุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนญาณ

.
มณีนพรัตน์ สีสหัสสะ สุธรรมา

.
พุทโธ ธัมโม สังโฆ

.
ยะธาพุทโมนะ

.
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

.
อัคคีทานัง วรังคันธัง

.
สีวลี จะ มหาเถรัง

.
อหัง วันทามิ ทูรโต

.
อหัง วันทามิ ธาตุโย

.
อหัง วันทามิ สัพพโส

.
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

.